• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ sáu, 04/11/2016 1.499

Thông báo v/v mất sổ cổ đông

  CÔNG TY CỔ PHẦN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

                  

                                                                                    Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
  • Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Bà Hoàng Thị Minh Tâm ngày 15/10/2016 và Ông Nguyễn Đăng Thuận ngày 10/10/2016.

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

  1. Tên Cổ đông: Hoàng Thị Minh Tâm

Số CMND: 201568330        Ngày cấp: 7/6/2005                   Nơi cấp: CATP Đà Nẵng

Mã Cổ đông: TW3-011

Số cổ phần sở hữu: 7.900 cổ phần (Bằng chữ: Bảy nghìn chín trăm cổ phần)

  1. Tên Cổ đông: Nguyễn Đăng Thuận

Số CMND: 191584688        Ngày cấp: 3/1/2002                   Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế

Mã Cổ đông: TW3-64

Số cổ phần sở hữu: 400 cổ phần (Bằng chữ: Bốn trăm trăm cổ phần)

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nạo nào, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho hai Cổ đông trên.

Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng Nhân sự - Tổng hợp - Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 05113830202                 Số fax: 05113822767

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

Tải về