• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ sáu, 04/11/2016 1.208

Thông báo v/v Lưu ký cổ phiếu TW3

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo v/v lưu ký cổ phiếu TW3

2. Thông báo v/v hướng dẫn mở tài khoản lưu ký và giao dịch cổ phiếu TW3

3. Phiếu yêu cầu mở tài khoản

4. Hợp đồng mở tài khoản và cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán

5. Phiểu gửi chứng khoán giao dịch

6. Mẫu hồ sơ mở tài khoản

Ghi chú: 

- Hợp đồng mở tài khoản  mỗi cổ đông nộp 2 bản.
- Cá nhân nộp kèm chứng minh nhân dân photo.
- Tổ chức nộp kèm GCN ĐKKD bản sao có công chứng

Tải về