• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ ba, 27/04/2021 1.193

Đơn đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đơn đề cử của cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam, đề cử ông Nguyễn Thế Nam bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./. 

Tải về