• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ năm, 23/04/2020 1.767

CBTT thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền theo thông báo cũ : 24/03/2020
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thay đổi : 12/05/2020

Tải về