• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ năm, 23/04/2020 1.376

CBTT thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền theo thông báo cũ : 24/03/2020
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thay đổi : 12/05/2020

Tải về