• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ hai, 02/03/2020 1.193

CBTT v/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Thành Linh và Bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Tải về