• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ tư, 09/06/2021 1.866

Nghị quyết HĐQT v/v chia cổ tức năm 2020

Công ty CP Dược Trung ương 3 xin công bố Quyết nghị của HĐQT về việc chia cổ tức bằng tiền năm 2020 như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 : 25/6/2021
  2. Tỷ lệ chia cổ tức : 05%/ cổ phiếu ( Tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  3. Ngày thanh toán dự kiến : 22/7/2021
  4. Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 bắt đầu từ ngày 22/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

Tải về