• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ sáu, 07/04/2023 1.968

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 07/04/2023 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã tổ chức thành công phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cuộc họp được tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh – Sông Hàn, Đà Nẵng.

Với sự tham dự của cổ đông tham gia trực tiếp và người đại diện là 23 người, nắm giữ số cổ phần 1.567.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp đã thông qua các nội dung :

  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

 

  • Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành;

  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
  • Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023;
  • Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2022 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2023;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
  • Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các nội dung đều nhận được sự đồng thuận nhất trí 100% từ các cổ đông tham dự.

Thực hiện kế hoạch năm 2022 các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra.

Kế hoạch năm 2023 do tập trung đầu tư vào xây dựng dây chuyền hoocmon, dự án hệ thống Kho tại Hoà Minh và đồng thời đầu tư thêm một số máy móc phục vụ sản xuất, hệ thống điều hoà không khí nên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 tăng trưởng nhẹ. Tuy nhiên Ban điều hành luôn cam kết lợi nhuận cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Công ty CP Dược Trung ương 3 xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng thuận của các cổ đông để cùng Ban điều hành, Công ty bước tiếp trên con đường thành công.

Tải về