• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ ba, 28/04/2020 1.767

CBTT thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng cũ : 12/5/2020

Ngày đăng ký cuối cùng thay đổi : 19/5/2020

Thông báo này thay cho thông báo số 20/CBTT ngày 23/4/2020

Tải về