• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ năm, 15/04/2021 1.193

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty CP Dược Trung ương 3 kính thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

1. Thời gian: 13h00 ngày  06/05/2021.

 

2. Địa điểm: Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng Số 05 Duy Tân, Hòa Cường Bắc, Hải Châu,  Tp. Đà Nẵng

 

3. Chương trình nghị sự:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020  và phương hướng hoạt động năm 2021;

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020  và phương hướng hoạt động năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của  Ban Kiểm soát;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 ;

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021  và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021;
- Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị,  Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2020  và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2021;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Tam Khôi và bầu 1 thành viên HĐQT bổ sung;
- Miễn nhiệm thành viên  Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh và bầu  1 thành viên  BKS bổ sung;

 

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: 

Xin vui lòng xem tại file đính kèm

 

 Trân trọng ./.

Tải về