• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Vinaskinhair
Thứ tư, 20/03/2019 1.495

CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội

Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

  • Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : 10/4/2019
  • Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : 27/4/2019

Tải về