• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Thứ sáu, 26/04/2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 26/04/2024 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn (115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu,  Tp. Đà Nẵng).

Tại Đại hội đã thông qua các nội dung theo thông báo mời họp và thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tại Đại hội ông Nguyễn Văn Khái đã thay mặt HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Đánh giá công tác quản trị của doanh nghiệp và thực hiện kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đề ra;

Ông Trương Thoại Nhân – Tổng giám đốc cũng đã báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành. Doanh thu thuần năm 2023 của công ty đạt là 347 tỷ đồng, đạt 110% so với thực hiện năm 2022 và bằng 109% so với kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 3,2 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022 và đạt 101% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,289 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2022 và đạt kế hoạch năm 2023 đề ra ;

Chia cổ tức năm 2023 đã được thông qua. Mức chia 5%  bằng tiền mặt.

Tại Đại hội cũng đã tiến hành thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khái và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh.

Và đồng thời cũng đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đinh Xuân Hấn và thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đỗ Hoàng Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau phiên ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã tiến hành họp và bầu ông Đinh Xuân Hấn vào chức danh Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đã được sự đồng thuận và nhất trí cao của các cô đông có mặt tham dự Đại hội

Trên cơ sở nhà máy tân dược Non -Betalactam đạt chuẩn GMP, dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP, kho đạt chuẩn GSP, tiêu chuẩn nhà phân phối GDP, nhiều số đăng ký sản phẩm được cấp mới, gia hạn sẽ làm tiền đề phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2024, hứa hẹn một năm nhiều tiến triển và thành công.