• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Thứ ba, 25/04/2017 1.207

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2017

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đôg thường niên năm 2017.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đôg thường niên năm 2017.

Tải về