• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Thứ hai, 01/06/2020

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 01/6/2020, theo vào kết quả bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban kiểm phiếu công bố, trong đó Ông Trương Thoại Nhân có số phiếu cao nhất:1.782.962 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 109,51%. Ông Trương Thoại Nhân đã triệu tập phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Khái vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 01/6/2020.

Phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ nhất

 

Ông Nguyễn Văn Khái  - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội đồng cổ đông.

 

Đồng thời tại phiên họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất đã bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân vào chức danh Tổng giám đốc điều hành và là người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/6/2020

Ông Trương Thoại Nhân phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông