• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Thứ bảy, 23/04/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thời gian : Từ 8 giờ 05 đến 10 giờ 00, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Khách sạn Phương Đông - Số 97 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Với sự tham gia của 22 cổ đông và người đại diện cổ đông, tương ứng với 1562.670 cổ phần chiếm ti lệ 91,67% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

 Ông Nguyễn Thế Nam , Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp được phép tiến hành.

 

Ông Nguyễn Huy Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, đọc Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội

 

Ông Nguyễn Văn Khái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022


Ông Trương Thoại Nhân - Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành đọc Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 .

 

Bà Ngô Thị Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát, đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

 


Về tham dự Đại hội có Ông Đinh Xuân Hấn - Tổng giám đốc, Tổng Công ty Dược Việt Nam, đại diện cổ đông lớn, chiếm 65% tổng số cổ phiếu phát hành của Công ty.

 

Đại hội đã thông qua các báo cáo và kế hoạch năm 2022 với sự nhất trí cao từ các cổ đông tham dự

 

Ban Thư ký đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

 

Cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm nhiều triển vọng và lợi nhuận cho cổ đông.