• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Thứ hai, 21/03/2016

LỄ BÀN GIAO DOANH NGHIỆP TỪ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC TW3 SANG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW3

Sáng 21/03/2016 tại trụ sở Tổng Công ty Dược Việt Nam, Ban chỉ đạo cổ phần hóa (Bộ Y tế) tổ chức lễ bàn giao doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên Dược TW3 sang Công ty cổ phần Dược TW3.

    PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Dược Việt Nam…

    Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực hiện Công văn số 752/TTg-ĐMN ngày 04/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015, ngày 06/12/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4917/QĐ-BYT về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3.

    Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo đã tổ chức họp, thống nhất thời điểm cổ phần hóa Công ty là 31/12/2013, xây dựng lộ trình cổ phần hóa, thành lập Tổ giúp việc để triển khai công tác cổ phần hóa, xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3.

    Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn và đề xuất của Ban chỉ đạo, ngày 05/3/2014, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số740/QĐ-BYT về việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là tổ chức tư vấn định giá xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty. Triển khai thực hiện Quyết định này, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp với Công ty và Tổ chức tư vấn khẩn trương thực hiện rà soát, phân loại tài sản, tập hợp hồ sơ tài liệu, xây dựng phương án sử dụng đất phục vụ công tác định giá.

    Ngày 15/7/2014, Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty đã được hoàn chỉnh và được Ban chỉ đạo xem xét, thẩm định theo quy định. Ngày 31/7/2014, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2834/QĐ-BYT về việc công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3, theo đó,Giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3 tại thời điểm 0h 01/01/2014 như sau:

- Giá trị thực tế doanh nghiệp: 205.708.383.710 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ, bảy trăm linh tám triệu, ba trăm tám ba nghìn, bảy trăm mười đồng), trong đó: Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 17.752.656.601 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn, sáu trăm linh một đồng).

   Trên cơ sở giá trị doanh nghiệp được phê duyệt, Ban chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng Doanh nghiệp và đơn vị tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3, dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.

   Ngày 15/10/2014, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4204/QĐ-BYT về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3 thành Công ty cổ phần, theo đó vốn Điều lệ khi cổ phần hóa là 17,5 tỷ đồng, nhà nước giữ 1.137.500 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ, cổ phần bán đấu giá công khai là 185.800 cổ phần, chiếm 10,62%, cổ phần bán cho người lao động là 240.900 cổ phần, chiếm 13,76%, cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược là 185.800 cổ phần, chiếm 10,62%. Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần là 183 người/số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 197 người.

   Ngày 12/3/2015, Ban chỉ đạo cổ phần hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 với mục đích thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thông qua phương hướng SXKD của Công ty.

   Ngày 25/3/2015, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mô hình công ty cổ phần.

   Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo cổ phần hóa đã chỉ đạo công ty thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa.

   Ngày 02/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 739/QĐ-BYT ngày về giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3.

   Hôm nay 21/3/2016, Ban chỉ đạo cổ phần hóa tổ chức Lễ kí biên bản bàn giao doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3 sang Công ty cổ phần Dược Trung ương 3. Kết thúc quá trình cổ phần hóa công ty.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng Công ty dược Việt Nam