• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Thứ năm, 12/03/2015

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 ngày 12/03/2015

Công ty TNHH một thành viên Dược Trung Ương 3 là công ty thành viên của Tổng Công ty dược Việt Nam.Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, BYT đã hoàn thanh xong việc cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3. Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3 được cổ phần hóa theo quyết định số 4204 /QĐ-BYT ngày 15/10/2014 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Trung ương 3 thành công ty cổ phần, theo đó công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3 được đổi tên thành công ty cổ phần Dược Trung ương 3.
   Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 tổ chức đại hội cổ đông lần đầu nhiệm kỳ 2014-2019.
   Đến dự có đại diện các Vụ, Cục, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá cổ phần Dược Trung ương 3. 
   Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty là 17.500.000.000 đồng, trong đó cổ đông Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ; cổ đông chiến lược nắm giữ 10,62%; các cổ đông là nhân viên, người lao động trong Công ty nắm giữ 13,76% và các cổ đông khác nắm giữ 10,62%.
   Nhà đầu tư chiến lược của Công ty là Công ty cổ phần Dược phẩm CETECO USA.
   Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán.
   Theo đó, mục tiêu năm đầu tiên (năm 2015) hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là doanh thu đạt 448 tỷ, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 13%; tỷ lệ cổ tức đạt 8%; thu nhập bình quân của nhân viên, người lao động đạt 6 triệu đồng/người/tháng.
   Các cổ đông dự Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 05 Uỷ viên: ông Nguyễn Thành Linh, ông Trương Thoại Nhân, ông Nguyễn Văn Thảo, bà Võ Kim Huệ và ông Hoàng Minh Thắng. Tại phiên họp lần đầu, Hội đồng Quản trị đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Thành Linh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Đại hôi cũng nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Linh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm soát gồm 03 Uỷ viên: bà Trần Thị Minh, bà Hà Lan Anh và ông Dương Trường Sinh.
 
Một số hình ảnh của đại hội:
Nguồn: Tổng Công ty dược Việt Nam
Hình ảnh: Công ty CP dược TW3