• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty
Thứ năm, 22/07/2021 1.919

Thông báo chia cổ tức năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Nhận cổ tức bằng tiền năm 2020

 

Kính gửi : Quý Cổ đông

 

Căn cứ  vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/QN/2021/HĐQT ngày 09/6/2021 về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 và Thông báo số 2119/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 15/6/2021.  Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 thực hiện việc chia cổ tức như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức : 5%/ vốn điều lệ ( Tương ứng 1 cổ phần nhân 500 đồng )

2. Hình thức và thời gian chi trả :

2.1. Đối với các cổ đông đã lưu ký :

- Ngày nhận cổ tức : Ngày 22/7/2021

- Hình thức nhận cổ tức : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2.2. Đối với các cổ đông chưa lưu ký :

- Ngày nhận cổ tức : Từ ngày 22/7/2021

- Hình thức nhận cổ tức : Nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc nhận qua tài khoản :

  + Nhận trực tiếp bằng tiền mặt :

    Nhận tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 ( 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng)

    Xuất trình CMND/CCCD, Sổ cổ phần, Giấy ủy quyền nhận cổ tức (nếu có)/uploads/files/maugiayuyquyen.pdf

  + Nhận qua tài khoản :

   Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản /uploads/files/Giay%20de%20nghi%20nhan%20co%20tuc%20bang%20chuyen%20khoan.pdf

  Gửi kèm CMND, sổ cổ phần bản photo

 Trân trọng ./.

Tải về