• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Vinaskinhair
Thứ tư, 02/11/2016 1.668

Đại hội cổ đông lần đầu (Nghị quyết Đại hội, Hội đồng quản trị, Điều lệ công ty)

ĐIỀU LỆ CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3: Xem chi tiết tại đây.

 

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN:

- Nghị quyết Hội đồng Quản Trị: Nghi quyet HĐQT.pdf

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông: Nghi quyet ĐHĐCĐ.pdf

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị: Bien ban hop HĐQT.pdf

- Biên bản họp Đại hội Cổ đông: Bien ban hop ĐHCĐ.pdf

- Điều lệ Công ty CP Dược Trung ương 3: ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3.pdf

 

Tải về