• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Vinaskinhair
Thứ tư, 02/11/2016 1.652

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát

 I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

 1. Ông Nguyễn Thành Linh

:

 Chủ tịch

 2. Ông Trương Thoại Nhân

:

 Thành viên

 3. Ông Nguyễn Văn Thảo

:

 Thành viên

 4. Bà Võ Thị Kim Huệ

:

 Thành viên

 5. Ông Hoàng Minh Thắng

:

 Thành viên

 II. Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

 1. Ông Nguyễn Thành Linh

:

 Tổng giám đốc

 2. Ông Trương Thoại Nhân

:

 Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

 3. Ông Hoàng Minh Thắng

:

 Phó Tổng giám đốc

 III. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

 1. Bà Trần Thị Minh

:

 Trưởng Ban kiểm soát

 2. Ông Dương Trường Sinh

:

 Thành viên Ban kiểm soát

 3. Bà Hà Lan Anh

:

 Thành viên Ban kiểm soát

Tải về