• Tel
 • Mail
 • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Vinaskinhair
Thứ tư, 13/05/2020 1.651

Thông báo về ngày tổ chức và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : Ngày 01/06/2020;
 • Thời gian tổ chức : Lúc 14 giờ 00;
 • Địa điểm : Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng – Số 05 Duy Tân, Hòa Cường Bắc, Hải Châu,  Tp. Đà Nẵng;

                (Giấy mời họp sẽ được gửi đến từng cổ đông)

 

2.Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025;
 • Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 • Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020;
 • Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2019 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2020;
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 • Bầu mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020-2025;

3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải tại file đính kèm

 

4. Các đề xuất 

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 28/5/2020.

 

5. Ứng cử / Đề cử

Các đề cử, ứng cứ thực hiện theo mẫu đề cử, ứng cứ (Mẫu được đăng tải tại file đính kèm) và được gửi về Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 (115 Ngô Gia Tự, Hải CHâu 1, Hải Châu, Đà Nẵngtrước 15 giờ00  ngày 21 tháng 5 năm 2020.

 

 Trân trọng ./.

 

 

Tải về