• Tel
  • Mail
  • Facebook
Không lo về giá
Giới thiệu Dược Trung Ương 3
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và phiên họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau :

 

- Ông Nguyễn Văn Khái       - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Trương Thoại Nhân   -  Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Ông Nguyễn Huy Thanh   -  Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Trần Anh Tuấn          - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Trần Thị Minh              - Thành viên Hội đồng quản trị