• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty CP Dược Trung ương 3 công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  • Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 20/03/2024
  • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là sau ngày  10/04/2023, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm./uploads/files/95_CBTT%20ngay%20DKCC_signed.pdf

Trân trọng ./.