• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Cập nhật và bổ sung tài liệu sử dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, xin thông báo cập nhật tài liệu sử dụng tại Đại Hội (cập nhật đến ngày 24/04/2024)

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm :

Tài liệu cập nhật : /uploads/files/1a_chuong%20trinh%20dai%20hoi_signed.pdf

Nghị quyết HĐQT thông qua việc cập nhật tài liệu họp : /uploads/files/159_NQ%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt%20CT%2C%20TL%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%202024_signed.pdf

Trân trọng ./.