• Tel
  • Mail
  • Facebook
Gold Sâm Nhung Bổ Thận
nv cong ty
CETADIN
Vinaskinhair

Thông báo mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 thông báo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, gửi kèm:

- Quyết định triển khai mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Tổng giám đốc /uploads/files/Q%C4%90%20TG%C4%90.pdf

- Thông báo mua lại cổ phiếu theo phụ lục số 36 (Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) /uploads/files/phu%20luc%2036.pdf

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.