• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Quan Hệ Cổ Đông

Công ty TNHH MTV Dược TW3 được phê duyệt chuyển đổi sang Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 theo Quyết định số 4204/QĐ-BYT ngày 15/10/2014 của bộ Y tế về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Dược TW3 thành Công ty cổ phần và chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày 25/03/2015.

Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh; Thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế độc lập; Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; Được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp, được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.