• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Nghị quyết, quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty, miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ông Nguyễn Văn Khái vào chức danh Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân vào chức danh Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Thắng, miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Ông Vũ Tam Khôi.

Xin vui lòng xem Nghị quyết và các quyết định tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

/uploads/files/nq-qd.PDF