• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Nghị quyết HĐQT v/v dự kiến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Dược Trung ương 3 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 80/NQ/2022/HĐQT, ngày 02/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 25/03/2022.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 23/04/2022, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Tải tại đây :  /uploads/files/02%20_CBTT%20DHCD_signed.pdf

Trân trọng ./.