• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Công bố thông tin v/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 07/03/2023

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là sau ngày  30/03/2023, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm. /uploads/files/02_CBTT%20ngay%20DKCC_signed%20(1).pdf

Trân trọng ./.