• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

CBTT v/v Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

CBTT v/v ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 công bố thông tin về việc đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, số 12961337-67345637 ngày 07/08/2023 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ERNST & YOUNG Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Trân trọng ./.

/uploads/files/07_CBTT%20kiem%20toan%202023_signed.pdf