• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cp Dược Trung ương 3 đã thống nhất ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau :

  1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.
  2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 12/04/2021.
  3. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp

 

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ././uploads/files/07_CBTT%20NQ%20HDQT_signed.pdf