• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Trương Thoại Nhân - Tổng giám đốc, báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu từ ngày 08/6/2020 đến 07/7/2020:

- Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch : 212.970 cổ phiếu, chiếm 12,17%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 50.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã gioa dịch : 1.300 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch : 214.270 cổ phiếu, chiếm 12,24%

Báo cáo cụ thể xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng ./.

/uploads/files/Bao%20cao%20ket%20qua%20gd%20-%20Anh%20Nhan3.pdf