• Tel
  • Mail
  • Facebook
Sâm nhung logo mới
nv cong ty

Mẫu cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Mẫu đơn xin cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đề nghị thay đổi thông tin trên sổ cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký.

- Mẫu đơn xin cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (1) : /uploads/files/DonxincaplaisoCNSHCP.pdf

- Đề nghị thay đổi thông tin trên sổ cổ phần (2): /uploads/files/Denghi%20Thaydoithongtin.pdf

Lưu ý:

  • Nếu cổ đông bị mất, hỏng sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thì chỉ làm mẫu 1
  • Nếu cổ đông thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thì làm mẫu 1 và 2